Frazeologizmy - Taliančina Preklady

Ako si nevylámať zuby na preklade talianskych frazeologizmov

Frazeologizmy sú ustálené slovné spojenia najmenej dvoch slov, ktoré majú spravidla obrazný, prenesený význam. Niekedy sa nazývajú aj okrídlené výrazy (z gréčtiny epea pteróntea – slová s krídlami). Mnoho z nich má svoj pôvod v mytológii, ako napr. ariadnina niť, achillova päta, či danajský dar/trójsky kôň alebo pandorina skrinka. Nemenej známe sú odkazy na bibliu: stáť ako Lótova žena, Sodoma a Gomora, ležať ako Lazar, vypiť kalich horkosti až do dna. Ďalšie boli prevzaté z literatúry, ako napr. boj proti veterným mlynom, hamletovská otázka, sofiina voľba. Niektoré výroky slávnych osobností sa stali rovnako známymi, ako napr. Cézarovo prekročiť rubikon/kocky sú hodené, alebo prišiel som, videl som, zvíťazil som. V slovenskej ľudovej slovesnosti majú pôvod príslovia, porekadlá či pranostiky (napr. kôň má štyri nohy a predsa sa potkne, medardova kvapka štyridsať dní kvapká). 

Slovné spojenia s pôvodom v mytológii či biblii pri preklade nespôsobujú väčšie problémy, pretože spravidla majú svoj ekvivalent aj v cieľovom jazyku.

  • ariadnina niť /il filo di Arianna,
  • achillova päta/il tallone d´Achille,
  • danajský dar/trójsky kôň/il cavallo di Troia,
  • pandorina skrinka/il vaso di Pandora,
  • stáť ako Lótova žena/rimanere pietrificato,
  • vypiť kalich horkosti až do dna/bere il calice amaro.

V prípade prekladu frazeologizmov, ktoré majú pôvod v literatúre, prekladateľ by mal posúdiť a odhadnúť, či ide o dielo všeobecne známe a výraz používaný aj v cieľovom jazyku, alebo je frazeologizmus používaný iba vo východiskovej kultúre. V druhom prípade sa preloží zmysel alebo sa použije analogické pomenovanie.

  • boj proti veterným mlynom/combattere con i mulini a vento,
  • hamletovská otázka/il problema di Amleto,
  • sofiina voľba/La scelta di Sophie. Toto slovné spojenie sa však v talianskom jazyku nepoužíva, preto by bolo vhodné preložiť zmysel, ako napr. najťažšia voľba, mučivé rozhodnutie, a pod.

Ľudové príslovia, porekadlá a pranostiky vyjadrujú životné skúsenosti a múdrosť generácií. V tomto zmysle majú aj vlastnú kultúrnu hodnotu, pretože sú odrazom života, myslenia, cítenia a hodnôt a videnia sveta určitej spoločnosti. Rôzne videnie sveta sa prejavuje aj vo frazeologizmoch, ktoré by sme mohli nazvať „univerzálne“. Napríklad podobnosť vecí sa v slovenčine vyjadrí ako podobať sa ako vajce vajcu, v taliančine assomigliarsi come due gocce d´acqua (podobať sa ako dve kvapky vody).Slovenské nekrič hop kým nepreskočíš má svoj ekvivalent v talianskom non dire gatto se non l’ hai nel sacco (nevrav kocúr pokiaľ ho nemáš vo vreci). Pre termín „mať šťastie“ existuje v slovenčine frazeologizmus narodiť sa pod šťastnou hviezdou, do taliančiny sa môže preložiť ako essere nato con la camicia alebo aj nascere sotto la buona stella. Z uvedených príkladov vyplýva, že nie všetky frazeologizmy majú svoje ekvivalenty. V prípade, ak doslovný ekvivalent neexistuje, je možné použiť podobné obrazné vyjadrenie s rovnakým zmyslom. Ak však v cieľovom jazyku žiadny podobný frazeologizmus neexistuje, využívajú sa neobrazné výrazové prostriedky.

Posted in O prekladoch and tagged , , , .