Korektúry textov

Prečo je dôležitá korektúra prekladu

Kde sa vzala korektúra?

Slovo korektúra pochádza z latinského corriegere, čo znamená opravovať, korigovať. Čo všetko sa v texte opravuje? Je toho dosť.  Gramatika, štylistika, interpunkcia, terminológia. V redakciách novín a časopisov existuje samostatná pracovná pozícia Korektor. Je to presne ten človek, ktorý sa zaoberá úpravami textov a opravuje v nich všetky vyššie uvedené chyby.

Aké druhy korektúry poznáme?

  • Jazyková korektúra – je prvou a základnou korektúrou textu. Korektor opraví predovšetkým pravopisné chyby, preklepy, interpunkciu, malé a veľké písmená, a pod. Základnú jazykovú korektúru robia automaticky aj textové editory, ako je napr. MS Word, stačí mať aktivované príslušné nastavenie programu. Nie sú však vševediace a ich slovná zásoba nie je úplná.
  • Štylistická korektúra alebo aj editácia textu – tento druh korektúry predstavuje vyššiu formu úpravy textu. Korektor upravuje voľbu slov, ich poradie vo vete, a vylepšuje tak zrozumiteľnosť a čitateľnosť textu. Zjednocuje štýl vyjadrovania a prispôsobuje ho cieľovej skupine čitateľov. Výsledkom je prehľadnejší, zrozumiteľnejší a pútavejší text. Štylistické korektúry robia veľmi často copywriteri.
  • Predtlačová korektúra – je dôležitá v prípade, ak sú dokumenty určené na tlač. Korektor opraví zlé zalomenie strán, rôzne fonty, zle vložené obrázky, chybne rozdelené slová na konci riadkov, a pod. Tento typ korektúry je vhodný aj pri textoch, ktoré majú byť publikované na webových stránkach.

 

Preklad mám, potrebujem aj korektúru?

Prekladateľ by mal odovzdať bezchybnú prácu, tak prečo ešte ďalšia kontrola? Áno, to je pravda. Prekladateľ by mal odovzdať preklad bez gramatických a štylistických chýb, ale nie vždy je to tak. Prečo? Z viacerých dôvodov.

Každý, kto niekedy písal články, texty, či odborné práce, vám potvrdí, že po sebe sa veľmi ťažko hľadajú chyby. Ak čítate text, ktorý napísal niekto iný, chyby vám okamžite padnú do oka. Tie isté chyby vo vlastnom texte pravdepodobne prehliadnete, a to aj pri viacnásobnom čítaní.  Ďalší pár očí, ktorý váš text prejde a skontroluje, je vždy prínosom.

Ďalší dobrý dôvod, prečo je potrebná korektúra prekladu, je fakt, že nie vždy preklad robí rodený hovoriaci daného jazyka. Objednáte si preklad do slovenčiny a vyhotoví ho Talian. Myslíte si, že bude bez chyby? Možno áno, ale veľmi pravdepodobne nie. Prekladateľ môže byť vynikajúci odborník, mať veľa rokov praxe, preložených tisícky strán, ale jazyk, do ktorého prekladá, nie je jeho rodný. Platí zásada, že prekladať by sa malo do rodného jazyka. Ak to tak nie je, korektúra rodeným hovoriacim by mala byť pravidlom. Ako to môže vyzerať, keď korektúra nebola urobená, uvidíte na nasledovných príkladoch:

Originálny text: Lei ha scelto un Dispositivo di Protezione Individuale

Preklad: Vybrali ste si samostatné ochranné zariadenie

Korektúra: Vybrali ste si Osobný Ochranný Prostriedok

 

Originálny text: Adeguatezza alla morfologia dell´utilizzatore

Preklad: Adekvária morfológie užívateľa

Korektúra: Prispôsobenie sa telesnej stavbe užívateľa

 

Originálny text: Qualora si apprezzi visivamente un qualsiasi deterioramento

Preklad: Ak si zrakovo zistíte akékoľvek poškodenie

Korektúra: Ak je zjavné akékoľvek poškodenie

 

Originálny text:

I guanti, essendo esclusivamente monouso, devono essere sostituiti al termine del loro utilizzo, e pertanto non possono essere sottoposti ad operazioni di manutenzione.

Preklad: Rukavice, ktoré sú výhradne jednorazové, musia byť na konci ich používania vymenené a preto nemôžu byť podrobené údržbárskym činnostiam.

Korektúra: Rukavice, ktoré sú výhradne jednorazové, sa musia po použití vyhodiť, a preto ich netreba ďalej nijako ošetrovať.

 

V tomto prípade bola korektúra naozaj nevyhnutná, súhlasíte?

Posted in O prekladoch and tagged .