Svätý Hieronym, - Taliančina Preklady

Prečo je Hieronym patrónom prekladateľov?

Možno viete, že 30. september je Medzinárodný deň prekladateľov a tlmočníkov. A možno viete aj to, že patrónom prekladateľov je svätý Hieronym (347-420). Prečo však práve on? Patrí mu totiž jedno nespochybniteľné prvenstvo: je autorom prvého oficiálneho prekladu Biblie do latinčiny.

Preklady sakrálnych textov mali v dejinách prekladu špecifické postavenie. Relatívne dlhú dobu bolo možné hlásať slovo božie iba v pôvodných liturgických jazykoch, v gréčtine a v hebrejčine. Keď sa latinčina stala tretím oficiálnym liturgickým jazykom, bolo potrebné preložiť do nej aj Bibliu. Od prekladateľa sa požadovala absolútna vernosť pôvodnému textu, t. j. doslovný preklad. Cirkev trvala na nedotknuteľnosti Božieho slova. V praxi to znamenalo, že sa nemohol meniť počet slov, vetná skladba, nemohli sa používať synonymá a doslovne sa prekladali aj frazeologizmy. Prekladatelia, takmer bez výnimky teologicky vzdelaní, si veľmi rýchlo uvedomili limity takýchto textov. Preklady boli často nezrozumiteľné aj pre tých najpovolanejších – kňazov. Pokúšali narušiť zavedený poriadok. Napokon sa to podarilo Hieronymovi – kňazovi a učiteľovi Cirkvi. Je autorom Vulgáty – prekladu Starého a Nového zákona z gréčtiny a aramejčiny do latinčiny. Pri preklade Nového zákona vychádzal z gréckeho originálu. Ako východiskový text pre preklad Starého zákona mu poslúžila Biblia v hebrejčine. Výsledok jeho práce vyvolal v teologických kruhoch nemalé protesty. Bol obvinený z kacírstva, z prekrúcania Kristovho učenia a svoje prekladateľské postupy musel brániť v známom Liste Pamachiovi „O najlepšom spôsobe prekladania“. Neskôr pokračoval v prekladateľskej a literárnej činnosti. Zomrel 30. septembra 420 v Betleheme. Ako svätý Hieronym je patrónom prekladateľov a na podnet Medzinárodnej federácie prekladateľov (FIT) sa od roku 1992 oslavuje 30. september ako Medzinárodný deň prekladateľov.

Spracované podľa: Muglová, D. Komunikace, tlumočení, preklad aneb proč spadla babylonská věž?

Posted in O prekladoch and tagged , , .