Cena za preklad

Ako sa počíta cena za preklad

Ohodnotiť preklad znamená stanoviť cenu, ktorá na jednej strane primerane ocení prácu prekladateľa, a na druhej strane zas ponúkne klientovi istú informáciu o výške jeho nákladov. Okrem vyššie uvedených požiadaviek vybraný spôsob výpočtu musí byť aj jednoducho overiteľný klientom/agentúrou, musí umožniť pripravovať presné cenové ponuky, nevytvárať spory a nezanechávať pocit, že klient zaplatil príliš veľa, alebo prekladateľ za svoju prácu zinkasoval príliš málo.

Hodiny, normostrany, riadky, slová,  znaky

Jednou z najpresnejších metód výpočtu ceny za preklad je hodinová sadzba. Existujú texty, ktoré sú stručné, ale technicky veľmi náročné (obsahujú špecifické výrazy, je potrebné používať preddefinované slovníky, overovať terminológiu..) a preklad vyžaduje veľa času. Opakom sú texty, ktoré aj napriek tomu, že sú objemné, sa prekladajú jednoducho a rýchlo. Táto metóda so sebou prináša úskalia v podobe ťažkostí s prípravou cenových ponúk, ktoré by boli dôveryhodné a klienta stavia do pozície, kde musí slepo dôverovať prekladateľovi a jeho údajom o čase potrebnom na preklad. Uspokojuje prekladateľa, ale nespĺňa podmienku overiteľnosti a klient dopredu nevie, koľko za celý preklad zaplatí.

Riešenie tohto problému ponúka „meranie“ dĺžky textu, čiže informácia o tom, koľko riadkov, slov, znakov text obsahuje.   Odkedy je technický, autorský, či komerčný preklad platenou službou, vznikli rôzne jednotky, ktoré merajú dĺžku textu, ako sú strany, normostrany, počet slov, počet znakov s medzerami, či počet znakov bez medzier. 

Normostrana

Normostrana je jednotka, ktorá patrí na Slovensku medzi najpoužívanejšie.  Existuje mnoho typov normostrán, niektoré sa používajú v špecifických sektoroch (denníky), ale najrozšírenejšia je  štandardná normostrana, ktorá obsahuje 1800 znakov vrátane medzier. Štandardná normostrana sa skladá z 30 riadkov po 60 znakov.

Tento spôsob výpočtu pochádza ešte z čias, keď prekladatelia a vydavateľstvá pracovali bez použitia dnes už bežných textových procesorov.  Dĺžka riadku bola limitovaná počtom znakov, ktoré sa zmestili na stranu pri písaní na klasickom písacom stroji. V takomto prípade bolo jednoduché spočítať znaky na strane.

Používanie tejto metódy má dva hlavné problémy. Prvým je pripraviť kvalifikovaný odhad v prípade, ak text nie je dodaný v editovateľnom formáte (napr. prezentácie v programe PowerPoint) a druhým sú ťažkosti, ako ohodnotiť krátke preklady. Niekedy sa používa aj jednotka polovičná normostrana, alebo sa urobí prepočet na jedno desatinné miesto.

Normostrana sa často používa veľmi kreatívne, niekedy až na hranici etiky. Existujú stránky, na ktorých sa ponúkajú mimoriadne výhodné ceny za normostranu… 1200 znakov! Alebo nie je vôbec definovaný štandard, ktorý sa používa na jej výpočet. Kto sa nechá nalákať na nízku cenu a neuvedomí si, aký spôsob výpočtu sa používa, riskuje, že zaplatí omnoho viac než to, čo by zaplatil inému prekladateľovi/agentúre, ktorí ponúkli „o niečo vyššiu“ cenu.

Vľavo normostrana textu v bežnom písme na stránke formátu A4, vpravo ten istý text zarovnaný do mriežky 30 riadkov x 60 znakov

Slovo

Kalkulácia ceny prekladu podľa počtu slov je veľmi rozšírená v USA. Je to metóda o niečo prácnejšia, než je prepočet na normostrany, ale umožňuje oceniť vytlačené texty, manuály s ilustráciami, rukopisy, čiže texty, ktoré nie sú vždy písané strojom.

Ako už bolo spomenuté, jej hlavným nedostatkom je prácnosť výpočtu a variabilnosť vo vzťahu k rôznym jazykom.  Jedna normostrana, ktorá má 1800 znakov, v slovenčine obsahuje cca 250 slov, v taliančine ich má 260, vo francúzštine 254, v angličtine 250 a v nemčine 228.  Tieto údaje sú len približné. Technický text môže obsahovať výrazy, ktoré majú viac znakov, v porovnaní s bežným textom.  Cenová ponuka za preklad textu z nemčiny do slovenčiny z oblasti mechaniky, kde majú slová v priemere viac znakov, s cenou prepočítanou na počet slov sa môže javiť neúmerne vysoká, v porovnaní s rovnakou cenovou ponukou za preklad všeobecného textu zo slovenčiny do nemčiny.

Znaky s medzerami, znaky bez medzier

Ako sa objavili na scéne počítače a s nimi textové procesory, začal sa v textoch počítať aj počet znakov. Ide o metódu, ktorá je najpresnejšia a najdôveryhodnejšia.  Je možné použiť počet znakov s medzerami alebo počet znakov bez medzier.  Problematické sú iba ohodnotenia textov, ktoré sú dodané v papierovej podobe, ale tento problém v súčasnosti už rieši skenovanie stránok a ich následné načítanie v programoch OCR (Optical Character Recognition – optické rozpoznávanie znakov).

Prečo sa počítajú aj medzery? Niektorí klienti, keď dostanú cenovú ponuku, mávajú námietky: „Prečo sa do počtu znakov započítavajú aj medzery? Takto si navršujete počet normostrán a aj celkovú cenu, ktorú musím zaplatiť.“   Nie je to vôbec tak, pretože finálna cena záleží od koeficientu, ktorý sa aplikuje na meraciu jednotku.  Je to ako predávať materiál s jednotkovou cenou za centimeter.  Ak niekto chce zaplatiť za počet palcov, tak sa mu vyhovie, ale cena za palec nebude rovnaká ako cena za centimeter, ale bude 2,54x vyššia.  Cena za produkt sa nezmení. Rovnako to platí pri prepočte na počet znakov s medzerami alebo bez medzier.  Ak prepočítame text na znaky bez medzier, výsledné číslo bude nižšie, ale to neznamená, že si preklad bude vyžadovať menej práce a preto cena za jeden znak nebude rovnaká.

Z originálneho textu, z preloženého textu

Na celkovú cenu prekladu vplýva aj fakt, či sa na prepočet použije pôvodný alebo preložený text. Pri príprave cenovej ponuky sa samozrejme vždy vychádza z pôvodného textu. Existujú prekladatelia, ktorí používajú pôvodný text iba na predbežnú kalkuláciu a finálnu cenu za preklad účtujú podľa preloženého textu. Tento spôsob patrí na Slovensku medzi najrozšírenejšie, ale nemusí vyhovovať každému klientovi. Výsledná cena sa samozrejme môže líšiť, pretože počet slov v preloženom texte (a z neho vypočítaný finálny počet normostrán) samozrejme závisí od jazyka z/do ktorého sa prekladá. Ako sme už uviedli, rôzne jazyky majú rôzny počet slov v jednej normostrane. V prípade jazykových kombinácií, ktoré majú približne rovnaký počet slov v jednej normostrane, je možné stanoviť cenu aj podľa počtu normostrán originálneho textu, keďže pôvodný a preložený text majú približne rovnakú dĺžku.

Nech si už prekladateľ zvolí akúkoľvek metódu výpočtu ceny za preklad, mala by vždy byť transparentná a klient by mal možnosť cenu si skontrolovať.

 

Zdroj obrázku: wikipedia.cz/normostrana

Posted in O prekladoch and tagged .